Vakıf Tüzüğü

Madde 1- Vakfın adı: Erzurum Kültür ve Eğitim Vakfı

Madde 2- Vakfın Merkezi: Erzurum

Mütevelli heyetin kararı ile yurdun her yerinde şubeler açılabilir. Şubelerin amacı, vakfın genel amacıdır. Ancak mütevelli heyetin kararı ile genel amaç içinde kalmak şartı ile şubelerin amaçlarını belirli konu ve alanlar halinde sınırlanabilir.

Madde 3- Vakfın Amacı: Vakfın genel amacı ilk orta ve yüksek tahsil kademelerinde öğretim ve eğitim imkânı olmayanlara yardımcı olmak, bu gençleri bir taraftan asrın müspet ilimleriyle teçhiz, diğer taraftan milli kültür ve manevi değerlere sahip olarak yetiştirmek için her türlü yardımda bulunmak imkânlar sağlamak bunlarla ilgili her türlü teşebbüslerde bulunmaktır.

Vakfın bu genel amacının gerçekleşmesi maksadıyla:    

A  - İlk orta ve yüksek öğretim kademelerinde okuma imkânı olmayanlara karşılıksız veya sair şekillerde nakdi ve ayni yardımda bulunur, burslar verir.

B  - İlk orta ve yüksek öğrenim kademeleri öğrencileri için yurtlar ve barınacak yerler sağlar, aşevleri, okuma ve çalışma salonları açar ve yönetir.          

C - Yabancı dil kursları seminerler, konferanslar ve benzeri ilmi akademik faaliyetlerde bulunur.          

D - İlk orta ve yüksek öğrenim yapma imkânı bulmamış kimseler için kültür ve yetiştirme kursları ve meslek kursları açar ve yönetir.

Aynı zamanda eğitime yardımcı olmak üzere vakıf mevzuatın müsaadesi dairesinde ana, ilk, orta, lise ve yüksek okul seviyesinde öğrenim kurumları, dershaneler tesis ve buradan yetişenlerin gerekli imtihanlardan geçerek devlet okullarına muadil belge ve diplomalar almalarını sağlamak. Bu okullara hazırlanmak için mesleki kurslar açmak

E - Müspet ilimler ve milli kültürümüze aykırı düşmeyen konularda ve alanlarda münferit ve periyodik yarışmalar düzenler. Destekleme armağanları koyar. Gazete, mecmua, kitap neşriyatı yapar. Radyo ve televizyonlarda, ilmi ve terbiyevi, mesleki ve kültürel konularda konuşmalar sağlar.

F - Vakıf amaçlarına aykırı düşmeyen alanlarda çalışma gösteren öteki resmi ve özel kuruluşlarla ve kişilerle iş birliği yapar. Sözlü yazılı ve pratik sanat alanlarına giren eser sahiplerinin eserlerini satın alır. Tevzii eder, telif haklarını satın alır veya aldığı telif haklarına uygun görülecek şekillerde değerlendirilip satar, bu hususun temininde gerekli anlaşmaları yapar.

G - Milli kültürün korunmasında halkın manevi değerlere olan ilgisinin artırılmasında ve güçlendirilmesinde gerekli çalışmaları yapar ve bu kabil çalışmaları yapan özel ve resmi kuruluş ve kişilerle ilişkiler kurar. Şartlı veya karşılıksız yardımda bulunur.

H - Halkın dini ve manevi maksat ve ölçüler içinde yapmak istediği münferit veya toplu yardımların, fitre ve zekât yardımlarının, yardım edenlerin arzuları veçhile gerçekleştirilmesinde düzenleme ve yöneltme çalışmaları yapar.

İ - Vakıf gayesinin tahakkuku için her türlü hayır kurumlarından bağış ve yardım kabul eder. Bu kabil kurumlara bağış ve yardımda bulunabilir.

K - Vakıf genel amacına aykırı düşmeyen öteki bütün çalışmalarda bulunur.

Madde 4  - Vakfın Çalışmaları: Vakıf amacının gerçekleşebilmesi için çalışmalarını ihtiyaca göre kurulacak bölüm yönetimleri aracılığı ile düzenler.

Başlıca bölüm yönetimleri şunlardır:

A  Bütçe ve koordinasyon bölümü (Başkanlığı)

B - Yardım ve kültür çalışmaları (Başkanlığı)

C - Basın ve yayın bölümü (Başkanlığı)

D - Okullar, Yurtlar, Pansiyonlar, Kurslar bölümü (Başkanlığı)

E - Halk yardımlarını ve hayır müessesesi bağışlarını yöneltme bölümü (Başkanlığı) (Zekât ve bağışlar için)

F - Ekonomik işler bölümü(Başkanlığı)

Bölümlerin kurulması, ilgası veya değiştirilmesi mütevelli heyetinin kararı ile olur.

Bu bölümlerin başkan ve yöneticilerinin sorumlulukları kendileriyle yapılacak sözleşmelerle tayin ve tespit edilir.

Madde 5  -  Vakfın Amaçlarının Gerçekleşmesi:

Vakıf amaçlarının gerçekleşmesi konusunda;

A - İhtiyacı için veya gelir getirmek maksadıyla her türlü gayrimenkul alım, satım, kiralama, ipotek veya verme gibi işlemleri yapar.

B - Amaçların gerçekleşmesi yolunda her türlü alım satımı, bağış kabulü veya menkul ve gayrimenkullerin istimal veya intifa haklarının yahut bunların gelirlerini şartlı veya karşılıksız kabul eder.

C - Amaçlarını gerçekleştirebilmek ve sürebilmek için vakıf mütevelli heyetince gelir getirme maksadıyla ekonomik işletmeler kurulabilir.

D - Vakıf gayesinde giren işlemleri yürütebilmek için ihtiyaç duyulacak her türlü öğretmen, hoca, memur ve müstahdemleri temin eder. Ücretli veya ücretsiz çalıştırabilir.

E - Bu vakıf senedinin tescilinden sonra, vakfın gayesinin tahakkukunda ve vakfa yardım için üye olmak isteyen T.C vatandaşlarından mütevelli heyetinden iki kişinin tasvibini bildiren bir dilekçe ile müracaatta bulunanlar vakfa üye kayıt olabilirler. Üyelik giriş aidatının tahsili ile başlamış olur. Asgari aylık aidatlar 25 TL olup, vakfa 3 ay üst üste aidat ödemeyen, vakfın kurduğu işletmelere zarar verici veya çalışmasını engelleyici faaliyetlerde bulunan ve vecibelerini yapmayan üyeler vakıf mütevelli heyetinin kararı ile üyelikten çıkarılırlar.

F - Vakfın amaçlarının gerçekleşmesi ve sürdürülmesi için gerekli olacak masrafları iş bu vakıf senedindeki esaslara göre mütevelli heyeti ile öteki organların usulüne uygun kararlar dairesinde yapılır.

Madde 6  - Vakfın Varlığı: Vakfın kuruluşundaki ilk varlığı vakıf senedinin sonundaki kişilerinin isimleri hizasında yazılı vakfettikleri 10.000 TL den toplam 100.000 TL dir.

Vakfın sermayesine eklemek üzere yapılacak her türlü bağış ve yatırımlar vakfın mal varlığına dâhil olur.

Madde 7 –Vakfın Gelirleri: Vakfın gelirleri yapılacak her türlü ayni ve nakdi bağışlar ile gelir getirmeye matuf aş evleri, okuma salonları, yurtlar, pansiyonlar, kurslar ve tesislerin her türlü gelirleri, yayınlarından eskiyen demir başları ve gayrimenkullerin satıştan vesaire hizmetlerden dolayı tahakkuk eden gelirlerdir.

Madde 8- Vakıf Gelirlerinin Şartı: Vakıf gelirleri idare ve işletme giderleri ile kanuni giderlerin düşülmesinden sonra kalan net gelirdir. Net gelirin en çok %80 ni program ve bütçe çerçevesinde vakfın gayesine sarf edilir. Gelirden kalan kısmı mal varlığına eklenir.

Madde 9- Vakfın Yönetim Organları: Vakfın genel yönetim organı, Mütevelli heyettir. Mütevelli heyet 10 (on) kişiden ibarettir. İlk mütevelli heyet iş bu vakıf senedinin arkasında isimleri yazılı kuruculardır.

Vakıf mütevelli heyeti kendi arasından gizli oyla ve ekseriyet usulü ile bir başkan bir başkan vekili bir sekreter, bir veznedar ve bir muhasip seçerek vakfın gayesine matuf işleri yürütme ve temsil yetkisini bu heyete verir.

Kurucular vakıf senedinin ilgili Asliye Mahkemesince tasdikini takip eden bir ay içinde yapılacak ilk toplantıda kapalı bir zarf içinde üçer kişilik isim listelerini takdim ederler. Yapılacak ilk toplantıda göreve taksimi yapıldıktan sonra ilk madde olarak, bu zarfların teslim alındığı mütevelli heyet karar defterine kaydedilir ve kasada muhafaza altına alınır. Ölüm, istifa ve sair bir şekilde boşalan mütevelli heyet üyeliklerine kesin boşalmayı takip eden onbeş gün içinde yapılacak mütevelli heyet toplantısında açılan ilgili zarfın içindeki adaylardan biri gizli oyla yapılacak seçimle tayin edilir. Oyların eşitliği halinde daha yaşlısını mütevelli heyet üyeliğine seçilmiş olur. Seçilen yeni mütevelli heyet üyesi de seçilişini takip eden ilk toplantıda bir zarf içinde kendisinden sonra seçilebilmesine uygun gördüğü üç adayın ismini kapalı olarak mütevelli heyete teslim eder. Bu işler tamamlanıp karar defterine geçmedikçe, bu mütevelli heyet üyesinin toplantıya katılması mümkün değildir.

Olağanüstü bir olay sonucu mütevelli heyet üyelerinin tamamının bu görevi yapamaz hale gelmeleri mesela ölümleri halinde, her bir mütevelli heyet üyesinin vermiş oldukları zarfların ilk sırasındaki kişiler, mütevelli heyet üyesi olurlar. Bunlardan kabul etmeyenlerin yerine ikinci, onlardan da kabul etmeyenler olursa, üçüncü sıradakiler mütevelli heyet üyeliğine getirilmiş olur.

Mütevelli heyet üyelerinden mutad dört toplantıya üst üste katılmayan, mütevelli heyetin kararıyla üyelikten çekilmiş sayılır.

Madde 10- Mütevelli Heyetinin Görev ve Yetkileri: Mütevelli heyetin görev ve yetkileri şöylece belirlenmiştir.

A - Vakfın ana amacının gerçekleştirilmesi ve sürdürülmesi yolunda gerekli prensip kararları almak.

B - Dördüncü maddede yazılı bölümlerden gerekenlerin kuruluşuna veya ilgasına karar vermek.

C - Vakıf şubelerinin açılmasına karar vermek.

D - Vakfın işlerinin intizam içerisinde yürümesi için, genel idare veya bölüm idareleri için talimatlar hazırlamak, Genel bütçeyi ve bölüm bütçe ve bilançolarını onaylamak, bölümlerle ve genel idareyle ilgili kadro cetvellerin yapmak, bölüm başkanlarının tayin etmek.

E - Vakfın idaresinde uyulması gerekli kanuni esasları göz önünde bulundurup bunlara uyulmasını sağlamak, usulüne uygun şekilde muhasebe, demirbaş ve bağış defterlerinin tutulmasını sağlamak.

F - Gayrimenkul tasarrufları, alım satımı, ipotek edilmesi ve verilmesi istikraz ve kira akitleri yapmak.

G - Vakfın amaçlarının duyurulması ve tanıtılması için gerekli yayınların ve duyurulmaların düzenlemelerini yapmak.

H - Bölümler arasındaki koordinasyonu sağlamak.

İ - Bölümlerden gelen tasarı ve teklifleri inceleyip karara bağlamak, aynen veya tadilen tasdik etmek veya red etmek.

Mevcut olmayan bölümlerin çalışma alanına giren konularda yürütme ve uygulama çalışmaları da mütevelli heyet tarafından yapılır.

Madde 11- Vakfın Temsili: Vakfı, Mütevelli heyet başkanı temsil eder. Bulunmadığı zamanlarda ve toplantılarda veya başkanın yetki verdiği konularda, başkan vekili temsil eder.

Mütevelli heyetin kararı ile başkan ve sekreterin müşterek imzası ile belirli işlerin vakıf adına takibi ve sonuçlandırılması için üçüncü şahıslara vekâlet yetkisi verilebilir.

Mütevelli heyet kendi bölümlerine ait konularda, bölüm başkanlarına tanzim edilecek talimatname esasları dâhilinde miktarla ve süre ile belirlenen ödeme yetkisi verebilir.

Personelin hangi ölçülerde ödeme yapabilecekleri hususu da talimatnamelerle belirlenir.

Madde 12- Masraf Yapma Yetkisi: İşbu vakıf senedi esasları içinde kalmak üzere mütevelli heyetin masraf yetkisi sınırsızdır.

Mütevelli heyet bu yetkisini, başkan veya başkan vekili ile veznedarın müşterek imzaları ile kullanılmak üzere, belirli bir ölçüde bunlara tanıyabilir.

Bölüm başkanlarının tediye yetkisi, bunların yıllık bütçe ve bilançolarının onanması sırasında veya ihtiyaca göre özel ve münferit bir kararla belirlenebilir.

Madde 13- Muhasip: Vakfın hesaplarının ve kanuni defterlerinin vaktinde ve kanuni esaslara uygun olarak tutulmasını ve kontrolünü sağlar.

Gerektiğinde bu işleri yürütülmesi için geçici veya daimi olarak yardımcı personel görevlendirilecektir. Altı ayda bir mütevelli heyete rapor sunar. Genel bütçeyi hazırlar.

Madde 14- Genel Sekreter: Vakfın bütün yazışmaların yürütür. Talimatları hazırlar ve mütevelli heyete teklif edere. Çalışmaların çeşitli yönlerden istatistiklerini tutar, para ödenmesi dışındaki yazışma evrakını başkanın yokluğunda tek başına imzalar.

Merkez ve şubeleri ve bölümlerde çalışan personelin sicilini tutar, evrakını muhafaza eder.

Madde 15- Toplantılar: Mütevelli heyet, vakfın tescilini, ondan sonra da vazife taksimlerini yapılmasını takibenden ilk toplantıda, ilk karar olarak normal veya hangi şartlarla olağan üstü toplanacağını dair esasları tespit eder ve bu esaslara göre çalışır.

Mütevelli heyet üyeliği, normal olarak fahriyen ifa edilir. Zaruri ikamet ve yol masraflarının hangi esaslara göre ödeneceği ve toplantılar için hakkı huzur verilip verilmeyeceği ve miktarı her yıl ocak ayında yapılacak olan ilk toplantıda tespit olunur.

Bütçelerin ve bilançoların onanması da bu toplantıda yapılır. Personel kadroları ve bunlara ödenecek ücretler ve sağlanacak sair imkânlar da her yıl ocak ayı içinde karar bağlanır.

Madde 16- Vakıf Senedinin Değiştirilmesi: Vakıf senidinde değişiklik yapılması, mütevelli heyetin oybirliği ile mümkündür.

Madde 17- Vakfın infisahı: Vakfın herhangi bir nedenle infisahı halinde bütün mal varlığı sahip olduğu bütün işletme ve tesislerle ve imkânlarla birlikte nereye intikal edeceğine mütevelli heyetçe karar verilir. Hukuken mevcudiyeti kesinlikle kalmadığı ve teşkili imkânsızlaştığı ahvalde bütün maddi mal varlığı Kara Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına kalır.

16.6.1979 TARİH VE 16668 SAYILI RESMİ GAZETE İLANI

Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Vakfın adı: Erzurum Eğitim ve Kültür Vakfı

Vakfedenler: Celalettin Atamanalp, Alaaddin Başar, Cemal Özabacıgil, Arif Yılmaz, Kemal Boynukalın, Mahmut Kartal, Ahmet Arı, Musa Kırkıncıoğlu, Abdulvahap Sirkecioğlu, Ahmet Orhan,

Vakfın İkametgâhı: Erzurum,

Tescil Kararını veren Mahkemenin adı ve karar No:

Erzurum Asliye 2. Hukuk Mahkemesinin 9.4.1979 gün ve E: 1979/1212 K: 1979/179 sayılı kararı

Vakfın Gayesi: İlk, orta ve yüksek tahsil kademelerinde öğretim ve eğitim imkânı olmayanlara yardımcı olmak, bu gençleri bir taraftan asrın müspet ilimleriyle teçhiz, diğer taraftan Milli Kültür ve manevi değerlere sahip olarak yetiştirmek için her türlü yardımda bulunmak, imkânlar sağlamak, bunlarla ilgili her türlü teşebbüste bulunmaktır.

Her hakkı saklıdır. 2015 © EKEV (Erzurum Kültür ve Eğitim Vakfı)
Adres : Muratpaşa Mah., Yakutiye Bulvarı No: 15 Yakutiye / ERZURUM
Vakıf Merkezi : 0 (442) 235 24 14 - 0 (505) 129 49 59 Belge Geçer : 0 (442) 235 24 14
Elektronik Posta : erzurumkev@gmail.com